اون توستر

BOT-30W/B

  • مجهز به درب 2 جداره داراي سبد غذا و ماهی
  • داراي سيخ كباب سينی پيتزا و سينی
  • توري جوجه گردان با 8 سيخ
  • چراغ داخل فر و تايمر 60 دقيقه