اتو بخار

BSI-2500

 • قدرت 2400 وات / 350 میلی لیتر
 • کفه سرامیک
 • خشک و بخار / پاشش بخار و اسپری
 • ضد رسوب ، ضد چکه / دارای سیستم رسوب زدای خودکار
 • قطع کن اتوماتیک دمایی
 • نمایشگر سطح آب مخزن

BSI-2700

 •  2400 وات / 280 میلی لیتر
 • کفه سرامیک
 • خشک و بخار / پاشش بخار و اسپری
 • ضد رسوب ، ضد چکه / دارای سیستم رسوب زدای خودکار
 • قطع کن اتوماتیک دمایی
 • نمایشگر سطح آب مخزن

BSI-2900

 •  2400 وات / 360 میلی لیتر
 • کفه سرامیک
 • خشک و بخار / پاشش بخار و اسپری
 • ضد رسوب ، ضد چکه / دارای سیستم رسوب زدای خودکار
 • قطع کن اتوماتیک دمایی
 • نمایشگر سطح آب مخزن